Regelgeving hoogtevrees - Arbeidsomstandigheden


Hoogtevrees en veiligheid een taak van werkgever en werknemer

Regels hoogtevrees en werk

Vraag aan de overheid:

Zijn er reeds richtlijnen zijn voor veilig werken op hoogte en het hebben van hoogtevrees?

Antwoord:

Geachte heer, mevrouw,

In reactie op uw e-mailbericht kan ik u het volgende melden.

In de eerst plaats merk ik op dat het voor mij is heel lastig om een goede inschatting te maken van de omstandigheden waaronder gewerkt moet worden. Wanneer een werknemer problemen ondervindt in zijn werk in verband met hoogtevrees, dan is het raadzaam om te proberen om er in goed overleg met uw werkgever uit te komen. Daarbij kan een advies van de certificeerde arbodienst of deskundige van de werkgever een bijdrage leveren om duidelijkheid over de werksituatie te krijgen in relatie tot de hoogtevrees. Een advies kan dan zijn om de gecertificeerde arbodienst of -deskundige te vragen om de situatie waarin gewerkt moet worden te beoordelen en daarover te adviseren. Ik zal hierna in algemene zin aangeven waarom ik doorverwijs.

De werkgever moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en zonder risico voor hun gezondheid hun werk kunnen doen. Hiervoor moet hij arbeidsomstandighedenbeleid voeren. In het kader van dit arbeidsomstandighedenbeleid moet hij, onder meer rekening houdend met het bovenstaand, een risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) maken. In deze ri&e moet hij aangeven welke risico's er bij het werk zijn, zoals mogelijk ten aanzien van de zitgelegenheid, en op welke manier hij die risico's voorkomt. Als de risico's niet direct te voorkomen zijn, dan moet hij de knelpunten daarbij op papier zetten, waarbij hij tevens aangeeft binnen welke termijn die knelpunten zullen worden opgelost. Dit moet in een plan van aanpak gebeuren. De ri&e en het plan van aanpak moet de werkgever laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of deskundige.

In aanvulling op het bovenstaand is het nog van belang dat ik u het volgende melden, alhoewel ik wel moet zeggen dat het geen direct individueel recht voor de werknemer inhoudt. Zoals gezegd moet de werkgever ervoor zorgen dat werknemers veilig en zonder risico voor hun gezondheid hun werk kunnen doen. Hiervoor moet hij arbeidsomstandighedenbeleid voeren. Bij het voeren van dit beleid moet hij in acht nemen dat de inrichting van de werkplek, de werkmethoden, de bij het werk gebruikte arbeidsmiddelen en ook de arbeidsinhoud zoveel als dat redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemers worden aangepast. Dit betekent dat zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd het werk aangepast moet zijn of zonder grote ingrepen aanpasbaar moet zijn aan een zekere verscheidenheid aan werknemers. Het rekening houden met een zekere verscheidenheid van persoonlijke eigenschappen betekent hier meer dan aanpassing in een concreet geval aan de specifieke eigenschappen van een bepaalde werknemer. Het gaat hier om een algemeen principe waarbij binnen de grenzen van het redelijke rekening wordt gehouden met geschiktheid voor of gemakkelijke afstemming op een grotere variëteit aan persoonlijke eigenschappen.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

A. Krougman

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Directie Communicatie

Afdeling Publiek en Informatie